Dé marktplaats voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van deze website en de daaraan gekoppelde vacaturebank gelden de volgende algemene voorwaarden: 

De website www.vrijwilligerswerkhaaksbergen.nl is een platform voor vrijwilligersorganisaties en (potentiële) vrijwilligers. Wijkracht is eigenaar en beheerder van de website. Voor het gebruik van de website is een aantal voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het platform een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers.

Organisaties

Inschrijving
Organisaties/initiatieven zonder winstoogmerk kunnen zich kosteloos inschrijven op www.vrijwilligerswerkhaaksbergen.nl. Het gaat hierbij om verenigingen en stichtingen, eventueel in oprichting. Individuen/particulieren kunnen zich niet inschrijven als organisatie op persoonlijke basis. Voor deze individuele vragen kan er contact worden opgenomen met het vrijwilligerswerk Haaksbergen voor doorverwijzing naar een passende organisatie.

Een medewerker van het vrijwilligerswerk Haaksbergen bepaalt, gedurende de openingstijden, eerst of een organisatie aan de voorwaarden voldoet voordat de inschrijving wordt geaccordeerd. Na accordering kan de organisatie vacatures aanmaken.

Plaatsen van vacatures
Na accordering van de inschrijving kunnen er vacatures worden aangemaakt. De vacature wordt pas zichtbaar op de website. Een medewerker van het vrijwilligerswerk Haaksbergen kan alsnog na het opmaken van een vacature deze verwijderen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de vacature ligt bij de organisatie. Een medewerker van het vrijwilligerswerk Haaksbergen kijkt naar spel- en typefouten en hanteert de volgende voorwaarden bij de beoordeling:

1. Niet schelden of bedreigen. Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, illegale of anderszins ongewenste bijdragen zijn niet toegestaan.
2. Geef geen persoonlijke informatie prijs (bijvoorbeeld een telefoonnummer, adres of e-mailadres.)
3. Irrelevante berichten worden niet geplaatst.
4. Het is niet toegestaan om commerciële of semicommerciële advertenties te plaatsen.
5. Berichten die een andere taal dan het Nederlands bevatten, kunnen worden geweigerd.
6. U mag uzelf niet voordoen als een ander persoon. De identiteit van de organisatie/persoon dient steeds eenduidig te zijn. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of een persoon behoudt het vrijwilligerswerk Haaksbergen zich het recht voor om plaatsing te weigeren dan wel te schrappen.
7. Het is in principe toegestaan om adressen van websites (URL's) in uw bericht op te nemen. Indien u echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden en/of niet relevant zijn, kan uw reactie worden geweigerd.
8. Maak uw berichten niet te lang. Te lange berichten worden mogelijk ingekort of niet gepubliceerd.
9. Het vrijwilligerswerk Haaksbergen behoudt zich het recht voor om reacties zonder opgaaf van redenen te weigeren.
10. Wij hebben het recht om uw plaatsing te verwijderen indien wij via een van onze websites een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.

Reacties op de vacature
Via de website kan men reageren op vacatures. Uw organisatie krijgt hier een melding van via de een email met het verzoek om contact op te nemen met de betreffende persoon die heeft gereageerd op de vacature. De organisatie dient contact op te nemen met deze persoon binnen afzienbare tijd. Het vrijwilligerswerk Haaksbergen is niet verantwoordelijk voor de personen die reageren op vacatures.

Reageren op vrijwilligers/55+ers
Een organisatie heeft, na het inloggen, toegang tot de vrijwilligersdatabase. In deze database staan anonieme gegevens van personen die zich bij het vrijwilligerswerk Haaksbergen hebben ingeschreven en hebben aangegeven zichtbaar te zijn voor organisaties. Organisaties kunnen reageren op deze personen. Voorwaarde voor het reageren op een vrijwilligers is dat de organisatie wel een actieve vacature op de website moet hebben staan. Een medewerker van het vrijwilligerswerk Haaksbergen stuurt namelijk op basis van de melding een persoonlijke mail naar de vrijwilliger met gegevens over de organisatie en de vacature met het verzoek om te rechtstreeks naar de organisatie te reageren als hij/zij geïnteresseerd is in de vacature. Wanneer er meer dan 1 vacature actief is, zal de medewerker van het vrijwilligerswerk Haaksbergen eerst contact opnemen met de organisatie om te achterhalen op welke vacature de betreffende reactie van toepassing is. Het vrijwilligerswerk Haaksbergen is niet verantwoordelijk voor het al dan niet reageren van vrijwilligers op het verzoek namens de organisatie.

Wijzigen organisatiegegevens/vacatures
Wanneer er een wijziging is opgetreden in de gegevens of de vacatures van de organisatie is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om deze gegevens tijdig te wijzigen. Na het inloggen op de website kan de aanpassing worden gedaan.

Verwijderen vacature
Wanneer een vacature niet meer vacant is, is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om z.s.m. de vacature “onzichtbaar” te maken. Op deze manier blijft de website up to date en wordt voorkomen dat vrijwilligers reageren op vacatures die niet meer openstaan.

Vrijwilligers

Individuen kunnen zich kosteloos inschrijven als vrijwilliger met als doel om zich te oriënteren op vrijwilligerswerk. Na inschrijving kan men reageren op vacatures

Reageren op vacatures
Een vrijwilliger kan reageren op vacatures. Het Vrijwilligerswerk Haaksbergen is niet verantwoordelijk voor het al dan niet ontvangen van een reactie van de betreffende organisatie. Mocht het voorkomen dat er helemaal geen reactie komt van de organisatie met betrekking tot de vacature, dan kan hier een melding van worden gemaakt bij het Vrijwilligerswerk Haaksbergen. Een medewerker van het Vrijwilligerswerk Haaksbergen zal dan contact opnemen met de betreffende organisatie. 

Reacties van organisaties
Wanneer een vrijwilliger heeft aangegeven zichtbaar te willen zijn voor organisaties kan het zijn dat een medewerker van het Vrijwilligerswerk Haaksbergen contact opneemt met een vrijwilliger op verzoek van een organisatie. Het Vrijwilligerswerk Haaksbergen is niet verantwoordelijk voor de reacties van organisaties op vrijwilligers.

Wijziging gegevens
Wanneer er een wijziging is opgetreden in de gegevens van een vrijwilliger is het de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om deze gegevens tijdig te wijzigen. Na het inloggen op de website kan de aanpassing worden gedaan. 

Content (tekst)
Voor alle content gelden bovendien de onderstaande bepalingen:
1. De aanbieder dient gerechtigd te zijn om content te plaatsen, openbaar te maken en/of aan te bieden, dan wel vanuit de positie van eigenaar van de content dan wel als rechthebbende daartoe.
2. Een aanbieder mag geen content plaatsen en/of openbaar maken, cq overbrengen, die inbreuk maakt op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
3. Het is niet toegestaan dat aanbieders content plaatsen die softwarevirussen bevat en/of content te plaatsen die op enige wijze de computers van gebruikers van kunnen beschadigen of de werking van de servers van nadelig kunnen beïnvloeden.
4. Het is een aanbieder niet toegestaan spam te plaatsen op www.vrijwilligerswerkhaaksbergen.nl. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.
5. Het is een aanbieder niet toegestaan om maatschappelijk ongewenste content te plaatsen.
6. Het is de aanbieder niet toegestaan om seksueel getinte content te plaatsen. De beoordeling hiervan is aan de redactie en is niet vatbaar voor discussie.
7. Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die mensen en of bedrijven nadelig wegzetten en/of kunnen beledigen of vernederen, discrimineren of welke haatdragende inhoud dan ook heeft.
8. Het is aanbieders niet toegestaan om content te plaatsen van gewonde mensen, en of van mensen waar van verwacht kan worden dat zij niet willen worden vertoond op in hun huidige situatie.
9. Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die inbreuk maakt op de privacy van derden of wettelijke rechten van derden.